Starten

 

 Utdrag ur Kalmar Koloniträdgårdsförenings Jubileumsskrift 1927

 

storgatan“En höstkväll 1911 voro några personer bänkade  kring ett dukat kaffebord å pensionat Vänhem, en trappa upp i Eoska huset. Under diskussionens gång var det någon som kom att nämna att Kalmar stad ägde så mycken öppen åkerjord, att få städer kunde uppvisa maken härtill. Vad var då naturligare än att en koloniträdgårdsförening bildades.”

“På ett möte i folkskolan vid Tullslätten den 8 nästföljande maj (1912 reds anm) konstituerades Kalmar Koloniträdgårdsförening, till vilken ett 50-tal medlemmar anslöto sig. Beslut fattades om att ingå till stadsfullmäktige med begäran om att mark för koloniträdgårdar måtte upplåtas dels ett område söder om Tallhagen, dels å den s.k. Södra marken, samt begärde ett anslag av 500 kr. Båda delarna beviljades. Intresset var då ej så stort, endast en person hade anmält sig till Södra marken, vadan endast det vid Tallhagen kom att tagas i bruk.”

”Området delades upp i lotter i storlekar: en grupp å 8 lotter à 129-147 kvm, en grupp å 27 lotter à 147-250 kvm, en grupp å 39 lotter à 251 kvm, samt en lott à 115 kvm eller tillsammans 75 lotter. Deras antal utgöres numera av 50 st emedan de små lotterna befunnos vara för små, och därför sammanslogos två och två av dessa till en lott. Så kom då våren 1913 och arbetet med koloniernas iordningsställande kunde redan påbörjas i februari månad. Detta blev ej något latmansgöra, ty den jord vi erhållit var mager och stenbunden, och mången, som av nyfikenhet lockats ut att se på nymodigheten förespådde med ett ironiskt leende, att vi åtagit oss ett arbete varav vi ej kunde vänta lön för mödan. Med vilken glädje såg man ej hur det växte och hur den magra åkerjorden i ett nu förvandlats till bördiga små trädgårdstäppor.”

“För närvarande finns 550 st äppelträd, 280 st päronträd, 80 st plommonträd, 55 st körsbärsträd och 270 st bärbuskar planterade. Å området uppfördes 9 st stugor och har under årens lopp uppförts ytterligare 30 st. ”

fr-ost

“Hur skönt är det ej att efter dagens arbete få komma ut till sin kära koloni och njuta av all härligheten å detta så underbart vackert belägna område. Få om ens något koloniområde i vårt långa härliga land, kan väl uppvisa ett så vackert läge som vårt, beläget som det är intill friskt doftande barrskog och skönt lockande salta böljor, där man under varma sommardagar kan finna svalka.”

“Första året hade vi ej någon brunn utan fingo vi hämta vatten från en göl som är belägen å ungefär halva området intill Tallhagen. Vattenfrågan var således brännande, och vi diskuterade möjligheten att få vattenledning indragen å området. Men på den tiden fanns ej Getingen, varför det projektet var outförbart då vattenledning ej fanns på närmare håll än Epidemisjukhuset, så återstod ej annan än att gräva brunn och denna ger gott vatten samt i riklig mängd.”

Föreningen delades senare upp så att de fyra koloniområdena i Kalmar stad har egna styrelser men även en centralstyrelse som behandlar gemensamma frågor.

Sammanställt av Thina Rydell